review truyện

A collection of 9 posts

LỜI NGUYỀN DÂN SỐ - Mầm mống tội ác bắt đầu từ đâu?
đăng truyện sáng tác việt

LỜI NGUYỀN DÂN SỐ - Mầm mống tội ác bắt đầu từ đâu?

Năm 2055, dân số loài người đạt đến ngưỡng mười một chữ số. Ngay khi đứa bé thứ mười tỷ ra đời, một lời nguyền khủng khiếp đã giáng xuống thế giới: dân số loài người sẽ không bao giờ có thể vượt qua cột mốc mười tỷ, và bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra ở ngoài ngưỡng đó đều sẽ phải chết.

You've successfully subscribed to Vietnovel Origin Blog!